اتکای تو

ز اتکای تو من بی شمار می خواهم

ز نصرت و مددت بی شمار می خواهم

ز ضعف علم و یقینم کمی هراسانم

حصول علم و یقین بی شمار می خواهم

مرا ز بردگی این جهان چه بی زاریست

فراخ رزق عیان بی شمار می خواهم

در این زمانه غفلت ز رحمت ابدی

مرا شمارش این بی شمار می خواهم

_________________

۱۳۹۳


 مقدمه مجموعه اشعار

مجموعه اشعار شخصی نیازی به ذکر مقدمه ندارد چراکه دل نوشته های یک شاعر بدون مقدمه بر زبان او جاری شده و به قلمش نگاشته می شود. با این حال مجموعه پیش رو حاصل چندین سال سروده های جسته گریخته ی شاعر می باشد که قطعا خالی از اشکال و ایراد ادبی نیست و چه بسا مملوء از اشکال باشد. اما در سرودن این اشعار به دنبال اصول و اسلوب خاصی نبوده ام و تنها دل نوشته های خود را بر صفحه کاغذ آورده ام.

دانلود مجموعه اشعار

download