هوای پر از التهاب

________________

ازین شلوغی بازار بیزارم

ازین همه داد و هوار بیزارم

چرا توان تحمل نمانده است مرا؟

ازین همه زجّ و سکوت بیزارم

دوای درد خود از عاملش چرا خواهم؟

ازین دوای بدون شفا، بیزارم

هوای حال خوشم پر ز ابر و بارانیست

ازین هوای پر از التهاب بیزارم

خراب می شود این نقش بر رخ ماسه

ازین تلاطم امواج، سخت بیزارم

سرم دوباره به سویت بلند خواهد شد

ازین سری که به زیر اوفتادست بیزارم

دوای درد زمین را در آسمان یابم

ازین شکسته پرو بال خود چه بیزارم

مرا بگیر به آنی چو غیر تو خوانم

ازین حیات زمینی چه سخت بیزارم

۲۰/۱۲/۹۵


 مقدمه مجموعه اشعار

مجموعه اشعار شخصی نیازی به ذکر مقدمه ندارد چراکه دل نوشته های یک شاعر بدون مقدمه بر زبان او جاری شده و به قلمش نگاشته می شود. با این حال مجموعه پیش رو حاصل چندین سال سروده های جسته گریخته ی شاعر می باشد که قطعا خالی از اشکال و ایراد ادبی نیست و چه بسا مملوء از اشکال باشد. اما در سرودن این اشعار به دنبال اصول و اسلوب خاصی نبوده ام و تنها دل نوشته های خود را بر صفحه کاغذ آورده ام.

دانلود مجموعه اشعار

download