سرباز

آه دل سرباز عجب جانگداز بود

فریاد های انتقالی اش در فراز بود


آن نامه های مشکلات که هر روزگی شده است

آماج غصه های  میم سرباز بود


دستورهای زور از بالا  رسیده است

اما حج عبّ احمدی در سوز و ساز بود


دیگر توان پاسخ سرباز نیست نیست

این چند ماهه ی احمدی بیش از هزار بود


اینک درک می کنم حال نبی چه خوب

می فهممش که چرا زار و نزار بود


بنگر تو ای وظیفه به اوضاع احمدی

در حق او جفا مکن کاو مهربان بود

_____

دوران خدمت سربازی

لشکر ۱۴ امام حسین (ع)- ۱۳۹۱/۹/۲۵

 کلمات کلیدی: میم سرباز= مدیریت سرباز ،حج عب احمدی: حاج عباس احمدی مسئول نیرو انسانی-،نبی: مسئول قبل از حاج عباس


 مقدمه مجموعه اشعار

مجموعه اشعار شخصی نیازی به ذکر مقدمه ندارد چراکه دل نوشته های یک شاعر بدون مقدمه بر زبان او جاری شده و به قلمش نگاشته می شود. با این حال مجموعه پیش رو حاصل چندین سال سروده های جسته گریخته ی شاعر می باشد که قطعا خالی از اشکال و ایراد ادبی نیست و چه بسا مملوء از اشکال باشد. اما در سرودن این اشعار به دنبال اصول و اسلوب خاصی نبوده ام و تنها دل نوشته های خود را بر صفحه کاغذ آورده ام.

دانلود مجموعه اشعار

download