اینجا تراکم مذهب است
فوج مردم به سوی مکانی ناشناس در حرکتند
من هم آمده ام اما بی حسی مشترک با آنان
چه میخواهند ازین سکوت ناشناس
در چهره هایشان رسمی از شادی را رصد میکنم
گاه گاهی اخلاصی میبینم که خمیده میرود
آیا اینان در خطایند؟
در میان این عرصه باز میچرخم و خوب تر میبینم
کمی صبر کنید
تا تلقی آینده ام کمی صبر کنید…
شاید در این عرصه، شاید در این ارادت بتوان تقلید را خوب دید…
انگار بنا بوده است تقلید بر تفکر بچربد
صدای ناشناس را از مکان ناشناس میشنوم
فریاد میزند نیایید
سالهاست غمگین آمدنتان هستم
در نماز عشق به من پشت کنید
میروم تا پشت بر انعکاس عشق کنم
همه، رو به انعکاسی ضعیف کرده اند اما نوای عشق در پشت سر است…
در صفوفی در میان مقلدین ایستاده ام
الله اکبر تکبیر الاحرام
در سکوت، قلوبشان صدای انعکاس پشت سر را بهتر میشنود
اما من رو به جلو دارم… آنچه که پشت سر است مرا به جلو خوانده است
صدای پشت سر را شناختم
او نیز رو به جلو ایستاده است
به مرام او اقتدا میکنم
الله اکبر…
باران میبارد
این ابر بر مقلد هم میبارد
به او پشت کرده ایم اما خدا سخاوتمندانه میبارد
———————
Mashhad, 96/01/06
Before noon Azan

 


 مقدمه مجموعه اشعار

مجموعه اشعار شخصی نیازی به ذکر مقدمه ندارد چراکه دل نوشته های یک شاعر بدون مقدمه بر زبان او جاری شده و به قلمش نگاشته می شود. با این حال مجموعه پیش رو حاصل چندین سال سروده های جسته گریخته ی شاعر می باشد که قطعا خالی از اشکال و ایراد ادبی نیست و چه بسا مملوء از اشکال باشد. اما در سرودن این اشعار به دنبال اصول و اسلوب خاصی نبوده ام و تنها دل نوشته های خود را بر صفحه کاغذ آورده ام.

دانلود مجموعه اشعار

download