تالیف مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی (آموزش آزاد حرفه ای)

Project details

تالیف مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی (آموزش آزاد حرفه ای)


تجربه سالیان دراز تدریس زبان انگلیسی مرا به تالیف این مجموعه کتاب ترغیب نمود؛ مجموعه ای که در طی چند سال مورد تدریس واقع شده است و به اصطلاح آزمون خود را پس داده و بارها ویرایش شده است.
مجموعه این کتاب ها قابلیت تدریس به عنوان منابع آموزش زبان مقدماتی تا سطح حرفه ای را دارا می باشد و در موسسات زبان قابل استفاده می باشد.