ای باد از میان موهای من عبور کن میخواهم خنکایت را نزدیک تر حس کنم
دیگر نمیتوانم سخنم را ادامه دهم
کاش دیروز مینوشتم
چه زیبا بود جمله ای که دیروز زمزمه اش کردمو اینک نمیتوانم آن را بنویسم.
افسوس از کلماتی که در دیروز ماند و اینک به یاد نمی آید
هر حسی را در لحظه باید بر کاغذ آورد
کاش باز میگشت آن حس چموش گریز پا
———
شاعرانه ای ناتمام از مسعود مردیها…