مجموعه پک های 50 تایی احادیث ناب

Blog page

طراحی مجموعه پک های 50 تایی احادیث ناب

نیاز به تغذیه بردهای فرهنگی مراکز و کمبود منابع مفید و کاربردی در سالهای پیش انگیزه ای در من ایجاد کرد که از میان بهترین احادیث موجودی که بهشون دسترسی دارم بسته های حدیثی زیبا رو با طراحی مناسب درست کنم و حاصل اون مجموعه 4 پک 50 تایی از احادیث بود که در زیر قابل دانلود است....
نکته: احادیث مطرح شده در این پک ها بررسی سندی نشده است و در صورتی که مغایرتی با عقل و قرآن در آن حس شد می بایست بررسی سندی شود. هرچند احادیث عمدتا اخلاقی انتخاب شده است.
احادیث گرانبها (پک اول)

احادیث گرانبها (پک اول)

احادیث گرانبها (پک دوم)

احادیث گرانبها (پک دوم)

احادیث گرانبها (پک سوم)

احادیث گرانبها (پک سوم)

احادیث گرانبها (پک چهارم)

احادیث گرانبها (پک چهارم)