عرفانی از سر پرخوری
(مجموعه سروده های مسعود مردیها)

عرفان دروغین

نه شعرم می آید و نه جمله گفتنم
دو سه روزی است در هوای بی لغتی تنفس میکنم
آنقدر خورده ام که توان پریدن را از پرنده شعر ذهنم گرفته ام
میخواهد پرواز کند اما سنگین است
نمیدانم مبتکر سلف سرویس چه کسی است
گمان میکنم با نوع بشر دشمنی داشته است
چرا فاصله بین وعده ها زود میگذرد
من به درجه ای از عرفان رسیده ام که گذر زمان را حس میکنم
من از پرخوری به این عرفان رسیده ام!!!
وای بر این عرفان

۹۵/۱۲/۲


 مقدمه مجموعه اشعار

مجموعه اشعار شخصی نیازی به ذکر مقدمه ندارد چراکه دل نوشته های یک شاعر بدون مقدمه بر زبان او جاری شده و به قلمش نگاشته می شود. با این حال مجموعه پیش رو حاصل چندین سال سروده های جسته گریخته ی شاعر می باشد که قطعا خالی از اشکال و ایراد ادبی نیست و چه بسا مملوء از اشکال باشد. اما در سرودن این اشعار به دنبال اصول و اسلوب خاصی نبوده ام و تنها دل نوشته های خود را بر صفحه کاغذ آورده ام.

دانلود مجموعه اشعار

download