بغض فروخفته تنهایی


کاش که او لایق ایمان شود
آنچه خدا خواست، سپهر آن شود

قلب سفید و همه آیینه اش
جان شود و جان شود و جان شود

این همه دردی که به مادر سپرد
لایق تکریم کریمان شود

اشک چه آسان ز فراق آمدست
کاش که این معجزه آسان شود

بغض فروخفته تنهایی ام
با نفس راضیه باران شود

وای ازین آتش و این چوب خشک
وای ز خوابی که پریشان شود

بیم من از عهد خداوندی است
کاش که او رهرو ایمان شود

ای نفس هستی عیسی بدم
تا که همه مخلص و شیدا شود

بیمارستان خانواده
۹۷/۴/۲۴

 


 مقدمه مجموعه اشعار

مجموعه اشعار شخصی نیازی به ذکر مقدمه ندارد چراکه دل نوشته های یک شاعر بدون مقدمه بر زبان او جاری شده و به قلمش نگاشته می شود. با این حال مجموعه پیش رو حاصل چندین سال سروده های جسته گریخته ی شاعر می باشد که قطعا خالی از اشکال و ایراد ادبی نیست و چه بسا مملوء از اشکال باشد. اما در سرودن این اشعار به دنبال اصول و اسلوب خاصی نبوده ام و تنها دل نوشته های خود را بر صفحه کاغذ آورده ام.

دانلود مجموعه اشعار

download