در مذمت دشمن من (مجموعه اشعار مسعود مردیها)

در مذمت دشمن من

چرا فسانه می زنی به رهروان جاده ها

چه ظالمانه می زنی به ریشه ها به ریشه ها

چرا امید من به تو بریده است و بی ثمر

خروج تو چرای من ز مسلک و مرام ها

توجهی نمی کنم به گفته ها و منبرت

مرام عاشقان او مرام بی خیال ها

جهاد می کنم در او که او حمایت من است

اگرچه صرف می شود علیه ما ریال ها

وفات عاشقان او حیات جاودانه است

حیاتی از تولدی دوباره در ممات ها

_________________

۱۳۹۳/۴/۶


 مقدمه مجموعه اشعار

مجموعه اشعار شخصی نیازی به ذکر مقدمه ندارد چراکه دل نوشته های یک شاعر بدون مقدمه بر زبان او جاری شده و به قلمش نگاشته می شود. با این حال مجموعه پیش رو حاصل چندین سال سروده های جسته گریخته ی شاعر می باشد که قطعا خالی از اشکال و ایراد ادبی نیست و چه بسا مملوء از اشکال باشد. اما در سرودن این اشعار به دنبال اصول و اسلوب خاصی نبوده ام و تنها دل نوشته های خود را بر صفحه کاغذ آورده ام.

دانلود مجموعه اشعار

download