روز رهایی

گر که الطاف تو از زندگی ام محو شود

جوی امید دگرباره زمن نهی شود

هر کجا می روم و هر که نظر می کنم

اش نظرم سوی تو می آید و بس ژرف شود

از  سوالم ز خلایق  خوب می فهمیدم

هر که از غیر تو درخواست کند طرد شود

از چه رو خواسته ام نزد  فقیران ببرم

هر که از غیر بخواهد رخ او زرد شود

از چه رو مستی و مستانگی ات دنیوی است

تو نظر سوی خدا کن که نظر رفع شود

________

لشکر ۱۴ امام حسین (ع)-۲۰/۲/۱۳۹۲


 مقدمه مجموعه اشعار

مجموعه اشعار شخصی نیازی به ذکر مقدمه ندارد چراکه دل نوشته های یک شاعر بدون مقدمه بر زبان او جاری شده و به قلمش نگاشته می شود. با این حال مجموعه پیش رو حاصل چندین سال سروده های جسته گریخته ی شاعر می باشد که قطعا خالی از اشکال و ایراد ادبی نیست و چه بسا مملوء از اشکال باشد. اما در سرودن این اشعار به دنبال اصول و اسلوب خاصی نبوده ام و تنها دل نوشته های خود را بر صفحه کاغذ آورده ام.

دانلود مجموعه اشعار

download