۳ آذر
۱۳۹۶
حماقت افراد موجب فقرشان می شود!
0 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
اسراف، آینده بشریت را در حال سوختن می بینم...
0 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
فلسفه شناسی فقر، نگاهی متفاوت!
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
deviations
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
حی علی العزا، حی علی البکاء!!
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
موسیقی و ترانه های پاپ در مقایسه با توحید و موازین ناب
1 نظرات
۱ مهر
۱۳۹۶
آسیب شناسی شیعه و محبان امام حسین (لباس مشکی و شیعیان دروغین! 2018)
1 نظرات
۲۲ مرداد
۱۳۹۶
آسیب شناسی روابط اجتماعی و دوستی 2018
2 نظرات
۲۲ مهر
۱۳۹۵
salt-water-meets-fresh-water
5 نظرات
۲۰ مهر
۱۳۹۵
مسعود مردیها
1 نظرات
۲۰ مهر
۱۳۹۵
مسعود مردیها
1 نظرات
۱۹ مهر
۱۳۹۵
1 نظرات