۳ آذر
۱۳۹۶
حماقت افراد موجب فقرشان می شود!
0 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
اسراف، آینده بشریت را در حال سوختن می بینم...
0 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
فلسفه شناسی فقر، نگاهی متفاوت!
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
deviations
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
حی علی العزا، حی علی البکاء!!
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
موسیقی و ترانه های پاپ در مقایسه با توحید و موازین ناب
1 نظرات
۱ مهر
۱۳۹۶
آسیب شناسی شیعه و محبان امام حسین (لباس مشکی و شیعیان دروغین! 2018)
1 نظرات
۲۲ مرداد
۱۳۹۶
آسیب شناسی روابط اجتماعی و دوستی 2018
2 نظرات
۱۲ تیر
۱۳۹۶
اندر حکایت بازاریابی شبکه ای (پنبه ریز)
8 نظرات
۱۰ خرداد
۱۳۹۶
Switzerland Facts
2 نظرات
۲۶ اردیبهشت
۱۳۹۶
6 دلیلی که نشان می دهد رسانه های اجتماعی بیشتر از اینکه مفید باشند آسیب رسان هستند
3 نظرات
۱۸ اردیبهشت
۱۳۹۶
مصاحبه هم محله اصفهان زیبا - حمیده آذرانی با مسعود مردیها
1 نظرات