۱۱ خرداد
۱۳۹۶
ای شب تیره از میان برخیز اشعار مسعود مردیها
1 نظرات
۶ خرداد
۱۳۹۶
بی خبری (سروده مسعود مردیها - شعر)
1 نظرات
۲۵ اردیبهشت
۱۳۹۶
لحظه ها نایابند (سروده مسعود مردیها - شعر)
2 نظرات
۱۸ اردیبهشت
۱۳۹۶
بیا شبیه دو حبه قند دل به چایی بزنیم... ( رسول ادهمی )
1 نظرات
۹ اردیبهشت
۱۳۹۶
لحظه عجیبی است!
1 نظرات
۵ اردیبهشت
۱۳۹۶
آسیب شناسی ازدواج در جامعه
1 نظرات
۵ اردیبهشت
۱۳۹۶
افسوس از کلماتی که در دیروز ماند و اینک به یاد نمی آید
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
خوب لحظه ها را میبینم چون از ایستگاه آخر ناگزیرم
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
آسمان آبیش را دارد از دست می دهد
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
anthropology مردم شناسی موزه تاریخ شناسی
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
تراکم مذهب(مجموعه سروده های مسعود مردیها)
1 نظرات
۸ فروردین
۱۳۹۶
عرفان دروغین مجموعه اشعار مسعود مردیها
1 نظرات