۱۱ اسفند
۱۳۹۶
هوای پر التهاب مسعود مردیها
1 نظرات
۲۵ بهمن
۱۳۹۶
زندگی در دشت ما آغاز شد
1 نظرات
۲۶ دی
۱۳۹۶
10531505318008093944
1 نظرات
۲۱ دی
۱۳۹۶
شعر-ها
1 نظرات
۱ شهریور
۱۳۹۶
به یاد عشق سکوتی دوباره باید کرد
0 نظرات
۱۸ تیر
۱۳۹۶
ای عشق سروده مسعود مردیها دکلمه
1 نظرات
۵ تیر
۱۳۹۶
1
1 نظرات
۱۱ خرداد
۱۳۹۶
ای شب تیره از میان برخیز اشعار مسعود مردیها
1 نظرات
۶ خرداد
۱۳۹۶
بی خبری (سروده مسعود مردیها - شعر)
1 نظرات
۲۵ اردیبهشت
۱۳۹۶
لحظه ها نایابند (سروده مسعود مردیها - شعر)
2 نظرات
۲۷ اسفند
۱۳۹۵
شعر مادر مسعود مردیها
2 نظرات
۲۲ اسفند
۱۳۹۵
آسمانی نایاب اشعار مسعود مردیها
1 نظرات