متن و ترجمه تواشیح زیبای اضفیت علی الحسن العبقا (مشاری العفاسی)+دانلود

تواشیح بسیار زیبا از مشاری العفاسی در وصف رسول الله (ص)

تقدیم به دوست داران آن حضرت

آماده سازی پست: مسعود مردیها

اَضفَیتَ عَـــلی الحُســــنِ العَبَقَا        بر زیبایی، بـــــــوی خـــــوش افــــــزودی

فــــــالوَردُ تَضَوّعَ وَاعـــــــتَنَقَا     در نتیجه گل نورانی شد و گردن نهاد

 حَسِّن یَـــا رَبُّ لَنَا الخُلُق َ      نیکو گردان ای پروردگار! اخلاقم را

       طَهِّرهُ فَلا یَحـــــــوی نَزَقَا           و آن را پاک گردان تا بد خلقی در آن نماند

 

وَ اجعَلهُ یُقلِّدُ فِی صَبری

و آن را سرپرست بردباری ام قرار ده

 

لِلهَادی فِی حُســـــــنٍ الخُلُقَا

تا در اخلاق نیکو مرا رهنما باشد

 

حَسِّن یَا ربُّ لَنَا الخُلُق

نیکو گردان ای پروردگار! برای ما اخلاق را

 

فَالعَبدُ بِأَخلَاقٍ سَــــــــــبَقَا

چرا که بنده با اخلاق پیشی می جوید

 

اَضفَیتَ عَـــلی الحُســــنِ العَبَقَا        بر زیبایی، بـــــــوی خـــــوش افــــــزودی

فــــــالوَردُ تَضَوّعَ وَاعـــــــتَنَقَا     در نتیجه گل نورانی شد و گردن نهاد

 حَسِّن یَـــا رَبُّ لَنَا الخُلُق َ      نیکو گردان ای پروردگار! اخلاقم را

       طَهِّرهُ فَلا یَحـــــــوی نَزَقَا           و آن را پاک گردان تا بد خلقی در آن نماند

 

 

فِی جَنَّه خُلدٍ مَقعَـــــدهُ

در بهشت جاودان که مکان توست

 

فِی قُربِکَ أَحمَدُ مُلتــَــــــحِقاً

در نزدیکی تو پیامبر أحمد به تو می پیوندد

 

مَن کَانَ لَهُ خُلُقٌ حَسَنٌ

هر کس خلق نیکویی داشته باشد

 

سَیَکونُ الأَقرَبَ فِی الرُّفَقَا

وی در همراهی نزدیک ترین خواهد بود

اَضفَیتَ عَـــلی الحُســــنِ العَبَقَا        بر زیبایی، بـــــــوی خـــــوش افــــــزودی

فــــــالوَردُ تَضَوّعَ وَاعـــــــتَنَقَا     در نتیجه گل نورانی شد و گردن نهاد

 حَسِّن یَـــا رَبُّ لَنَا الخُلُق َ      نیکو گردان ای پروردگار! اخلاقم را

       طَهِّرهُ فَلا یَحـــــــوی نَزَقَا           و آن را پاک گردان تا بد خلقی در آن نماند

 

کَم أَثنَی اللهُ عَلی خُلُق ٍ

چه بسیار ستودم خدا را بر اساس اخلاق احمد

 

فِی أحمَدَ أصدَقِ مَن صَدَقا

پیامبری که راستگوترین فردی است که راست گوید

 

قَد أدّبَ رَبِّی مُرسَلَهُ

پروردگارم فرستاده اش را ادب آموخت

 

هُوَ أَکرَمُ مَن رَبِّی خَلـــَـــــقَ

وی بزرگوارترین کسی است که پروردگارم خلق کرد

اَضفَیتَ عَـــلی الحُســــنِ العَبَقَا        بر زیبایی، بـــــــوی خـــــوش افــــــزودی

فــــــالوَردُ تَضَوّعَ وَاعـــــــتَنَقَا     در نتیجه گل نورانی شد و گردن نهاد

 حَسِّن یَـــا رَبُّ لَنَا الخُلُق َ      نیکو گردان ای پروردگار! اخلاقم را

       طَهِّرهُ فَلا یَحـــــــوی نَزَقَا           و آن را پاک گردان تا بد خلقی در آن نماند

 

 

هُوَ رَحمَهُ أُمَتــِـِـه أبَداً

وی همیشه مایه رحمت امت خویش بوده است

 

وَ سِراجُ النّوُرِ قَد ائتَلــَـــــقَا

در حالی که چراغ  نور درخشیده است

 

خُلُقُ القُرآنِ شَمیــلتُهُ

اخلاق قرآنی عادت وی است

 

فَضلُ الرَّحـــمنِ بـــِــه رُزِقا

فضل خداوند رحمان به وسیله وی داده می شود

 

اَضفَیتَ عَـــلی الحُســــنِ العَبَقَا        بر زیبایی، بـــــــوی خـــــوش افــــــزودی

فــــــالوَردُ تَضَوّعَ وَاعـــــــتَنَقَا     در نتیجه گل نورانی شد و گردن نهاد

 حَسِّن یَـــا رَبُّ لَنَا الخُلُق َ      نیکو گردان ای پروردگار! اخلاقم را

       طَهِّرهُ فَلا یَحـــــــوی نَزَقَا           و آن را پاک گردان تا بد خلقی در آن نماند

 


 

دانلود فایل