وصف نفس

از چه رو نفس، خدا را تو فراموش کنی؟!

بهر اندک ثمنی، نور، تو خاموش کنی

نقد دنیا بگرفتی و قیامت به فروش

از چه رو وسوسه ی دشمن خود گوش کنی

آنکه شد پیرو خود، راه به جایی نبرد

بهر چه شربت گمراهی خود نوش کنی

تو به دریای شقاوت شده ای غرق ولی

علتش چیست که دلقی ز ریا پوش کنی

چشم از خود تو بپوش و نظری بالا کن

تا که خورشید فروزنده ی حق هوش کنی

مکن از شیطن انسی تبعیت که فزون

از ضلالت، به یقین، خلق تو مدهوش کنی

دست بردار ز گمراهی و در راه بیا

حق همین است که در راه خدا کوش کنی

______

دوران خدمت سربازی

لشکر ۱۴ امام حسین (ع)- ۱۳۹۱/۱۱/۹


 مقدمه مجموعه اشعار

مجموعه اشعار شخصی نیازی به ذکر مقدمه ندارد چراکه دل نوشته های یک شاعر بدون مقدمه بر زبان او جاری شده و به قلمش نگاشته می شود. با این حال مجموعه پیش رو حاصل چندین سال سروده های جسته گریخته ی شاعر می باشد که قطعا خالی از اشکال و ایراد ادبی نیست و چه بسا مملوء از اشکال باشد. اما در سرودن این اشعار به دنبال اصول و اسلوب خاصی نبوده ام و تنها دل نوشته های خود را بر صفحه کاغذ آورده ام.

دانلود مجموعه اشعار

download