2017 نوامبر

۳ آذر
۱۳۹۶
حماقت افراد موجب فقرشان می شود!
0 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
اسراف، آینده بشریت را در حال سوختن می بینم...
0 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
فلسفه شناسی فقر، نگاهی متفاوت!
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
deviations
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
حی علی العزا، حی علی البکاء!!
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
موسیقی و ترانه های پاپ در مقایسه با توحید و موازین ناب
1 نظرات
۳ آذر
۱۳۹۶
دلنوشته ای کوتاه از مسعود مردیها
1 نظرات